Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Търси
Install Pipe
Install Pipe Начало За насПродуктиГалерияСтандартиНовиниПартньориПроектиранеРеференции Контакти Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Продукти

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

Новини

Проведено информационно събитие в "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0405-C01
прочети повече

Контакти

Телефон:  032 / 51 92 66
Факс:   032 / 51 82 74
e-mail:   office@installpipe.com
С и К трейдинг ООД
 

Откриване на процедура за избор на изпълнител

Print E-mail

О Б Я В А
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ


На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1  от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове  и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007  –  2013г.”  и от  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,  „Инстал Инженеринг СВ” ООД  със седалище в  обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Дякон Иларион” № 5, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление):  производствената база на „Инстал Инженеринг СВ” ООД в област Пловдив, община Родопи, село Брани поле,  тел.:  032/ 519266,  факс:  032/ 518274,  интернет адрес: www.installpipe.com,  лице за контакт:  Самуил Стефанов Наумов,  на длъжност Ръководител проекти, тел.:  0894 654 582,  в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.13-0175-0001/05.07.2012 г. обявява процедура за определяне на изпълнител –  „Открит избор“  с обект : „Доставка и въвеждане в експлоатация на следните ДМА:

- Машина за орбитално заваряване на тръби - 1 брой;

- Машина за огъване на тръби - 1 брой;

- Машина за рязане и крайцване на тръби - 1 брой;

- Машина за коронарна обработка на PPR и HDPE - 1 брой;

- Ултразвуков дефектоскоп - 1 брой;

- Оборудване за челно заваряване на PE и РPR тръби - 1 брой;

- Машина за полиуретан - 1 брой;

Пояснителният документ и документацията  за провежданата процедура могат да се получат на адрес: област Пловдив, община Родопи, село Брани поле, производствена база на „Инстал Инженеринг СВ“ ООД всеки работен ден от 9 ч. до 16.30 ч.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  -  интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България  (§  4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.installpipe.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти  се подават на  адрес:  област Пловдив, община Родопи, село Брани поле, производствена база на „Инстал инженеринг СВ“ ООД до 16.30 ч. на 19.12.2012 г.

Процедурата е затворена.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007  -  2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Инстал инженеринг СВ“ ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Назад
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Инстал Инженеринг. Всички права запазени. Карта на сайта   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe